Telefon
021 9752
Email
office@plmb.ro

DESPRE NOI

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

CONTACT

ETICA SI INTEGRITATE

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA CONTROL

ALTE STRUCTURI

MEDIA

COMUNITATE

/ ACASA / ALTE STRUCTURI / Compartimentul Audit Public

Compartimentul Audit Public se subordonează direct Directorului General şi are următoarele atribuţii:

 1. răspunde pentru activitatea de audit public intern, activitate funcţional independentă şi obiectivă;
 2. elaborează proiectul Planului Anual de Audit Intern, pe care îl supune aprobării Directorului General al D.G.P.L.C.M.B. ;
 3. efectuează activităţi de audit public intern conform planului de audit sau a auditurilor dispuse de conducera instituţiei, conform legii;
 4. monitorizează implementarea recomandărilor formulate în rapoartele de audit public intern;
 5. elaborează anual raportul de activităţi de audit intern, îl supune spre analiză şi aprobare Directorului General al D.G.P.L.C.M.B. , după care îl transmite la Direcţia de Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti;
 6. transmite, la cerere, Direcţiei de Audit Public Intern din cadrul Primăria Municipiului Bucureşti, rapoarte de activitate;
 7. în cazul identificării unor neregularităţi sau posibile prejudicii, raportează urgent despre acestea Directorului General al D.G.P.L.C.M.B. ;
 8. auditează, cel puţin o dată la trei ani, fără a se limita la acest termen, următoarele:
  • activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de instituție din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă; 
  • plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare; 
  • administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale; 
  • concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale; 
  • constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora; 
  • alocarea creditelor bugetare; 
  • sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; 
  • sistemul de luare a deciziilor; 
  • sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme; 
  • sistemele informatice.