Telefon
021 9752
Email
office@plmb.ro

DESPRE NOI

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

CONTACT

ETICA SI INTEGRITATE

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA CONTROL

ALTE STRUCTURI

MEDIA

COMUNITATE

/ ACASA / DIRECTIA ECONOMICA / Serviciul Financiar-Contabilitate

Serviciul Financiar-Contabilitate se află în structura Direcției Economice, este condus de un Șef Serviciu (funcție publică) şi are următoarele atribuţii:

 1. organizează, coordonează şi execută activităţile financiare ale instituţiei, contabilizează veniturile şi cheltuielile bugetare şi derulează activităţile specifice execuţiei bugetului;
 2. întocmeşte situaţiile financiare centralizate şi alte raportări pentru bugetul propriu al instituţiei;
 3. asigură derularea în bune condiţii a execuţiei bugetare;
 4. verifică efectuarea execuţiei bugetare a plăţilor, încadrarea în articole şi alineate bugetare şi în creditele aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli;
 5. întocmeşte, verifică şi coordonează strategiile de reducere a riscurilor financiare asociate şi propune soluţii pentru îmbunătăţirea derulării financiare a programelor;
 6. elaborează strategia financiară şi bugetară a structurii de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti pe termen mediu şi lung, adaptarea şi implementarea obiectivelor ordonatorului terţiar de credite în cadrul acesteia şi urmăreşte ducerea lor la îndeplinire;
 7. urmăreşte angajarea, utilizarea şi controlul resurselor publice locale;
 8. întocmeşte proiectele de decizii privind stabilirea competenţelor pentru angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor pe parcursul exerciţiului bugetar în limita bugetului aprobat;
 9. întocmeşte proiectul bugetului pe anul următor şi estimările pe trei ani, pe baza clasificaţiei bugetare aprobate de Ministerul Finanţelor Publice;
 10. întocmeşte documentaţii pentru fundamentarea solicitărilor pentru alocaţii de la bugetul local, participă la analize pentru aprobarea acestora şi urmăreşte confirmarea/comunicarea sumelor repartizate;
 11. detaliază pe trimestre bugetul aprobat şi îl prezintă spre semnare ordonatorului terţiar de credite;
 12. transpune în format electronic bugetul aprobat, detaliat pe trimestre şi-l transmite la unitatea de trezorerie din sectorul în care instituţia îşi desfăşoară activitatea;
 13. întocmeşte proiecte pentru rectificarea/modificarea bugetului aprobat, precum şi modificarea programelor de investiţii anexe la buget şi proiectele de hotărâri corespunzătoare;
 14. întocmeşte documentaţiile pentru deschiderea/retragerea creditelor bugetare şi repartizarea acestora;
 15. întocmeşte ordine de plată şi dispoziţii bugetare pentru alocarea sumelor aprobate în buget;
 16. întocmeşte raportările lunare şi trimestriale privind contul de execuţie al bugetului instituţiei pe care le transmite Direcţiei Buget, din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti;
 17. realizează necesarul de cheltuieli în vederea întocmirii proiectului de buget anual cât şi a rectificărilor acestuia;
 18. urmăreşte efectuarea plăţilor şi cheltuielilor conform bugetului aprobat;
 19. urmăreşte derularea contractelor conform prevederilor bugetare;
 20. asigură întocmirea listei de investiţii şi urmărirea executării acesteia;
 21. organizează şi conduce evidenţa contabilă în cadrul instituţiei;
 22. urmăreşte execuţia bugetară pe structura clasificaţiei bugetare (capitole, titluri, articole, alineate) în cadrul instituţiei;
 23. asigură relaţiile funcţionale cu instituţiile financiare cu care interacţionează;
 24. verifică, trimestrial şi anual, încadrarea în limitele creditelor bugetare aprobate şi repartizate pe trimestre;
 25. avizează documentele privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea cheltuielilor în limita şi pe structura bugetului repartizat;
 26. întocmeşte şi transmite situaţii şi rapoarte statistice din domeniul de activitate;
 27. întocmeşte lunar declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat şi declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul asigurărilor sociale şi fondurilor speciale;
 28. asigură, în limita bugetului aprobat, fondurile necesare pentru deplasările în ţară şi străinătate pentru personalul instituţiei, în interesul serviciului, pe baza dispoziţiilor de deplasare;
 29. ţine evidenţa operativă a acestora şi verifică deconturile, urmărind încadrarea în cheltuielile aprobate în buget;
 30. întocmeşte situaţia privind execuţia cheltuielilor bugetare angajate;
 31. urmăreşte derularea financiară a contractelor şi operaţiunilor;
 32. organizează activitatea casieriei în conformitate cu prevederile legale;
 33. organizează şi conduce contabilitatea pe bază de angajamente ţinând evidenţa angajamentelor bugetare şi legale şi raportarea angajamentelor bugetare;
 34. verifică documentele justificative primare şi întocmeşte notele contabile pentru operaţiunile economico-financiare;
 35. asigură evidenţa contabilă a debitorilor şi o transmite către Serviciul Contencios, Legalitate Acte și Îndrumare Juridică;
 36. asigură evidenţa contabilă a tuturor activităţilor, operaţiunilor economico-financiare şi bugetare prin înregistrarea cronologică şi sistematică, sintetică şi analitică;
 37. asigură întocmirea registrelor contabile obligatorii;
 38. asigură evidenţa bunurilor de orice fel din patrimoniul aflat în administrarea instituţiei, pe întreaga durată de viaţă a acestora;
 39. efectuează înregistrarea în contabilitate în baza documentelor justificative, în cazul preluării sau transferului de active fixe;
 40. înregistrează scoaterea din funcţiune a imobilizărilor corporale şi necorporale, casarea obiectelor de inventar şi declasarea bunurilor materiale;
 41. efectuează operaţiunile de înregistrare în contabilitate, referitoare la transferul sau cedarea către alte instituţii a bunurilor conform propunerilor comisiei de inventariere;
 42. efectuează şi verifică exactitatea înregistrărilor contabile şi controlează concordanţa dintre contabilitatea sintetică şi analitică, întocmind balanţa de verificare lunară, pe baza datelor preluate din fişele de cont pentru operaţii diverse;
 43. verifică înregistrările în contabilitatea analitică întocmind la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc situaţiile financiare, balanţa de verificare analitică;
 44. asigură furnizarea datelor necesare pentru întocmirea lunară, trimestrială şi anuală a execuţiei bugetare cât şi a altor raportări statistice;
 45. realizează înregistrarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar în registrele de inventar şi completarea fişelor de inventar pe locuri de folosinţă şi pe persoane;
 46. realizează înregistrarea operaţiunilor contabile în fişe de cont;
 47. înregistrează transferurile şi consumurile materialelor, obiectelor de inventar, bonurilor de carburant, pe baza bonurilor de consum sau de transfer, după caz;
 48. asigură întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale;
 49. asigură urmărirea lichidărilor avansurilor spre decontare acordate salariaţilor instituţiei, precum şi calculul penalităţilor de întârziere şi virarea acestora la buget;
 50. urmăreşte încasarea debitelor instituţiei provenite din diverse operaţii economice;
 51. urmăreşte modul de efectuare a inventarierii patrimoniului instituţiei, conform legislaţiei în vigoare şi înregistrarea în contabilitate a rezultatelor constatate de către comisia de inventariere.