Telefon
021 9752
Email
office@plmb.ro

DESPRE NOI

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

CONTACT

ETICA SI INTEGRITATE

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA CONTROL

ALTE STRUCTURI

MEDIA

COMUNITATE

/ ACASA / DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA / Serviciul Logistic

Serviciul Logistic se află în structura Direcției Contencios, Registratură și Logistică, se subordonează Directorului Executiv, este condus de un Șef Serviciu (funcție publică) și are următoarele atribuții:

 1. identifică direcţiile prioritare pentru dotarea formaţiunilor operative cu mijloace tehnice, planifică şi monitorizează realizarea obiectivelor stabilite, urmărind utilizarea eficientă a fondurilor financiare alocate prin buget;
 2. organizează,asigură baza materială necesară şi urmăreşte exploatarea corespunzătoare a autospecialelor, armamentului din dotarea instituției, organizează activitatea de reparaţii şi întreţinere a acestora în scopul prevenirii degradărilor premature;
 3.  evaluează oportunităţile de dezvoltare, asigură şi întreţine spaţiile necesare bunei desfăşurări a activităţii, se ocupă de dotarea acestora cu aparatură şi mobilier;
 4. fundamentează şi elaborează programe logistice anuale şi multianuale la nivelul de activitate al tuturor compartimentelor;
 5. răspunde de gestionarea stocului și utilizarea armamentului și muniției, din dotarea instituției și, se asigură de respectarea prevederilor legale privind regimul armelor și munițiilor;
 6. organizează scoaterea din functiune, casarea, transferul și valorificarea bunurilor disponibilizate, cu respectarea prevederilor legale;
 7. asigură întreținerea și menținerea curățeniei în imobilele care aparțin instituției;
 8. răspunde de întreținerea instalațiilor imobilului, precum și a mobilierului din dotarea acestuia;
 9. asigură întreținerea echipamentelor destinate personalului de ordine publică pentru buna desfășurare a activității;
 10. exploatează în condiții optime baza materială necesară desfășurării activității de mentenanță;
 11. asigură buna executare a lucrărilor de întreținere, de utilizare rațională a materialelor consumabile și evidența bunurilor mobile și imobile, instalațiilor aferente mijloacelor fixe, obiectelor de inventar de mică valoare sau scurtă durată și materialelor din dotarea instituției;
 12. ia măsuri pentru gospodărirea rațională a energiei electrice, combustibililor, apei, rechizitelor și a altor obiecte de inventar;
 13. propune reparațiile privind mobilierul, instalațiile aferente și celelalte mijloace fixe și obiecte de inventar aflate în administrarea instituției, urmărește realizarea lucrărilor respectivă și participă la recepționarea acestora;
 14. aigură exploatarea în condiții optime a aparatelor de copiat, a instalațiilor de aer condiționat, a centralelor și aparatelor telefonice fixe și mobile;
 15. face propuneri pentru efectuarea reparațiilor curente sau capitale a imobilelor din patrimoniul instituției;
 16. asigură dotarea cu mijloace tehnice de prevenire și stingere a incendiilor la sediul instituției și la clădirile din administrarea acesteia;
 17. efectuează inventarierea patrimonului instituției conform legislației în vigoare;
 18. fundamentează propuneri pentru proiectele programelor de asigurare a instituției cu mijloace de mobilitate și gestionează evidența statistică a tuturor mijloacelor de resort aflate în dotare;
 19. organizează în mod unitar evidența de cadastru pentru toate imobilele aflate în proprietatea instituției;
 20. asigură păstrarea și conservarea patrimonului imobiliar al instituției, prin menținerea durabilității, funcționalității și siguranței în exploatarea contrucțiilor;
 21. menține relația cu furnizorii de servicii, bunuri și utilități curente;
 22. asigură pentru sediul instituției întreținerea spațiilor verzi și a căilor de acces;